Balogh Brigitta, dr.

dr balogh brigittaTudományos fokozat: PhD

Egyetemi beosztás: egyetemi docens 

Tanulmányok: 

 • 2007. július 3.: doktori disszertáció megvédése; Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 • 2000–2007: doktori képzés; Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, filozófia szakirány. Vezetőtanár: prof. dr. Vasile Muscă. Téma: Szellem és idő kapcsolata Hegelnél A szellem fenomenológiájában. 
 • 1999–2000: magiszteri képzés; Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Szakirány: francia filozófia (francia nyelven) 
 • 1995–1999: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár; Történelem–Filozófia Kar, filozófia szak (magyar nyelven) 

Szakterület

 • Oktatás: antik és középkori filozófiatörténet, ontológia és metafizika, retorika 
 • Kutatás: Hegel szellemfilozófiája, a német idealizmus gyakorlati- és társadalomfilozófiája

Oktatott tantárgyak:

 • Antik és középkori filozófiatörténet (filozófia szak, I–II. félév) 
 • Metafizika és ontológia (filozófia szak, V. félév) 
 • Retorika (filozófia szak, VI. félév) 

Tudományos kutatási projektek

 • Szellem és idő kapcsolata Hegelnél A szellem fenomenológiájában (2000–2007; doktori kutatás témája)
 • Európai, nemzeti és regionális identitás – elmélet és gyakorlat (HU-RO 0801/180; 2009–2011)

Egyéb

 • a PKE Filozófia Tanszékének tanszékvezetője
 • a PKE tudományos titkára
 • Kellék filozófiai folyóirat főszerkesztője 
 • Partiumi Egyetemi Szemle szerkesztője 
 • a Pro Philosophia Alapítvány alapító tagja  
 • a Magyar Filozófiai Társaság és a Német–Magyar Filozófiai Társaság tagja
 • a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja
 • 2008: az ELTE–BTK, a Magyar Filozófiai Társaság és a l’Harmattan Könyvkiadó Cogito-díja A szellem és az idő. Identitás, cselekvés és temporalitás Hegelnél A szellem fenomenológiájában című monográfiáért

Elérhetőség


Publikációk

Könyvek

A szellem és az idő. Identitás, cselekvés és temporalitás Hegelnél A szellem fenomenológiájában. ELTE BTK Filozófiai Intézet – L’Harmattan Kiadó – Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, 2009, 227 p. ISBN: 978-963-236-207-6; ISSN: 1787-2995 (Cogito Könyvek V.)

Balogh Brigitta: Talpalatnyi univerzum. Tanulmányok Kant és Hegel gyakorlati filozófiájáról. Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2009, 143 p. ISBN: 978-973-87781-9-1.

Balogh Brigitta: Ontológia és metafizika. Egyetemi jegyzet. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2009.

Fejezetek kötetben

Balogh Brigitta – Molnár Gusztáv: Az identitás problémája Hegelnél. In Balogh–Bernáth–Bujalos–Hatos–Murányi (szerk.): Európai, nemzeti és regionális identitás. Elmélet és gyakorlat. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011, 33–42. (ISBN 978-963-318-132-4)

Brigitta Balogh – Gusztáv Molnár: The Problem of Identity in Hegel’s Philosophy. In Balogh–Bernáth–Bujalos–Hatos–Murányi (eds.): European, National and Regional Identity. Theory and Practice. Partium Press, Oradea/Nagyvárad, 2011, 33–39. (ISBN 978-606-8156-20-0)

Brigitta Balogh – Gusztáv Molnár: Problema identităţii la Hegel. In Balogh–Bernáth–Bujalos–Hatos–Murányi (coord.): Identitate europeană, naţională şi regională. Teorie şi practică. Editura Partium, Oradea, 2011, 29–39. (ISBN 978-606-8156-12-5)

Libertate şi recunoaştere în Fenomenologia spiritului: modelul hegelian al libertăţii. In Alexander Baumgarten – Adela Cîmpean (eds.): Studii de istoria filosofiei dedicate profesorului Vasile Muscă. Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, pp. 315–332. (ISBN: 978-973-757-275-2)

Tanulmányok, esszék 

Paradigmaváltás a filozófiában: az elismerés hegeli elmélete. Különbség, XI. évf., 1. szám (2011. április) [JATE Press, Szeged] [G.W.F. Hegel. Szellem, politika, vallás], 43–58. (ISSN: 1785-7821)

Brigitta Balogh – Gusztáv Molnár: Theory of Recognition. Partiumi Egyetemi Szemle, 2011/1, 97–111. (ISSN: 1582-9952)

Identitás és interszubjektivitás. A német idealizmus tanulságai. Kellék, 42. (2010), 105–115. (ISSN: 1453-7400) (ERIH/NAT)

Hegel kontra Hegel, avagy Európa az örök béke és az örök háború között. In Egyed Péter (szerk.): Európaiság és filozófia. Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2009, 205–220. (ISBN: 978-606-8074-00-9)

Individualität und Sünde in Hegels Phänomenologie des GeistesPartiumi Egyetemi Szemle, 2008/1. (ISSN: 1582-9952)

Talpalatnyi univerzum avagy a szellem és őrülete Hegel filozófiájában. Korunk, 2008/04., 22–28. (ISSN: 1222-8338)

Időszerkezetek A szellem fenomenológiájában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2006/2., 271–286. (ISSN: 1582-9952)

Individualitás és bűn Hegelnél A szellem fenomenológiájában. Kellék, 30–31. (2006), 107–113. (ISSN: 1453-7400)

Teodiceai és eszkatológiai motívumok Hegel történetfilozófiájában (A történelem eszméje Hegel történetfilozófiájában. II. rész). Partiumi Egyetemi Szemle, 2005/1–2., 259–283. (ISSN: 1582-9952) 

 „A tett nem az, ami nem múlik el”. A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A szellem fenomenológiájában. In Laczkó Sándor – Dékány András (szerk.): A barátság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Librarius, Szeged, 2005 (Lábjegyzetek Platónhoz 4.), 123–132. (ISBN: 963 212 659 9) 

A legfőbb jó a világban. Pro Philosophia Füzetek, 2005/44, 251–257. (ISSN: 1219-1639) 

Meritokrácia. EX Symposion, 49. (2004), 62–71. (ISSN: 1215-7546) 

„A történelem vágóhídjától” a teodiceáig (A történelem eszméje Hegel történetfilozófiájában. I. rész). Partiumi Egyetemi Szemle, 2004/1–2., 449–462. (ISSN: 1582-9952) 

A szellem fogalma a fiatal Hegel gondolkodásában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/2., 215–229. (ISSN: 1582-9952) 

Kényszeredett öröklét – avagy miért félünk attól, hogy az ember biotermék legyen? Várad, 2002/1, 75–90. (ISSN: 1583-0616) 

„Ábrázolás” és legitimáció Hegel korai filozófiájában. In Veress Károly (szerk.): A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia. (A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia előadásai – 2001. november 3.) Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002, 154–163. (ISBN: 973-86029-2-0) 

Szubjektum és objektum egysége mint a filozófia önmegalapozása Hegelnél A szellem fenomenológiájában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1, 263–269. (ISSN: 1582-9952) 

Hallhatatlanság. Kellék, 6. (1996), 91–113. (ISSN: 1453-7400)

Fordítások

Tanulmányok, fejezetek

Volker Gerhardt: Egy kritikai életfilozófia. Ész, egzisztencia és innováció Kantnál (Eine kritische Philosophie des Lebens. Vernunft, Existenz und Innovation bei Kant). Kellék, 24. (2004), 137–153. Társfordító: Horváth Erika. 

Damir Barbarić: Kozmológiai differencia. Eugen Fink a világról (Kosmologische Differenz. Weltgedanke Eugen Finks). Kellék, 22. (2002), 67–79. 

Gérard Granel: Előttünk a harmincas évek (Les années trente sont devant nous). Korunk, III/XIII/7. 2002. július, 3–22. 

Damir Barbarić: A nyelv játéka. Platón Kratüloszához (Spiel der Sprache. Zur Platons Kratylos). Kellék, 18–19–20. (2001), 67–89. Társfordító: Schmidt Dániel. 

Hans-Georg Gadamer: A platóni dialektikához. A beszélgetés és a megértés megvalósításának módja. (Platos dialektische Ethik. Phänomenologische Interpretationen zum Philebos [1931]. In Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke. Band 5. Griechische Philosophie I. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1985. A lefordított szövegrész a mű első fejezetének 1. szakasza). Kellék, 18–19–20. (2001), 11–45. Társfordító: Zuh Deodáth. 

Günter Figal: A dolognak magának a tette. Gadamer hermeneutikai nyelvontológiája (Das Tun der Sache selbst. Gadamers hermeneutische Ontologie der Sprache) Kellék, 18–19–20. (2001), 45–67. 

Günter Figal: Istenfeledés. A heideggeri Beiträge zur Philosophie centrumáról (Gottesvergessenheit. Über das Zentrum von Heideggers Beiträgen zur Philosophie). Korunk, III/XI/12, 2000. december. 

Karl Heinz Bohrer: Jóvátette-e a posztmodern a modernitás történelmi iróniavesztését (Hat die Postmoderne den historischen Ironieverlust der Moderne aufgeholt?). Korunk, III/XI/9, 2000. szeptember, 90–101. 

Martin Meyer: Helyrehozott szerelem? Martin Heidegger és Hannah Arendt levelezése (Nachgeholte Liebe? Der Briefwechsel Martin Heidegger - Hannah Arendt). Kellék, 13. (1999), 15–22. 

Larry Steindler: A nemzeti filozófiatörténetírás általános feltételei (Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. „Allgemeine Voraussetzungen der nationalen Philosophiegeschichtsschreibung” fejezet). Kellék, 7. (1997), 93–115. 

Kötet

Otto Brunner – Werner Conze – Reinhart Koselleck (szerk.): A demokrácia. [A Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland „Demokratie” szócikke] Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1999 (társfordító: Telegdi Csetri Áron), 109–158. (ISBN: 963 9134 20 1) 

Recenziók 

Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok (1969–2004). Református Szemle, 98. évf., 2005. november–december, 722–725. 

Töprengések „a modernek szabadságáról” (Demeter M. Attila: Írástudók forradalma. ProPrint Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004). A hét, új folyam, III/13, 2005. március 31., 18–19. 

Európa arcai (Losoncz Alpár: Európa-dimenziók. Kultúra, kontextus, kisebbség – fenomenológiai távlatok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002). Regio, 14. évf. (2003)/2., 286–294. (ISSN: 0865-557X) 

De hát csak egy bárány… Génkutatás és klónozás – tények, félelmek, kérdések. Korunk, 2002. március (sajtószemle), 13–25. (ISSN: 1222-8338) 

Beszély az elillanó gonoszról. (Ex Symposion, 26–27., 1999. A gonosz banalitása.) Korunk, III/XI/1, 2000. január, 55–59. (ISSN: 1222-8338) 

Látás és láttatás. Wittgenstein esztétikai előadásai. (Ludwig Wittgenstein: Előadások az esztétikáról. Latin Betűk, Debrecen, 1998.) Kellék, 13. (1999), 73–77. (ISSN: 1453-7400) 

Egyed Péter: A jelenlétről. (Egyed Péter: A jelenlétről. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1997.) Kellék, 11–12. (1998), 228–231. Társszerző: Demeter Attila. (ISSN: 1453-7400) 

Platón – „a szó kalandja” és az értelem között. (Vasile Muscă: Introducere în filosofia lui Platon. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994). Kellék 8–9. (1998), 107–110. (ISSN: 1453-7400) 

„Kultúra, könyvek, társadalom”. (Philobiblon, Bulletin of the "Lucian Blaga" Central Library, Vol.I., Nr. 1-2, January-December 1996. Cluj, Romania - University Press, 1996.) Helikon, VIII/1997/19.

forrás: fktanszek.partium.ro