Tukacsné Károlyi Margit, dr.

tukacsne karolyi margit

Tudományos fokozat: PhD

Didaktikai fokozat: főiskolai tanár

Születési hely: Hajdúböszörmény

Tanulmányok, végzettség:

1997: Phd-fokozat  nyelvtudomány,  Kossuth Lajos Tudományegyetem  BTK, Debrecen (30/1997. PhDdr)

1982: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem  BTK, Debrecen

1978: magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza

Szakterület:

 • nyelvtudomány

Kutatási terület:

 • dialektológia, szociolingvisztika, nyelvi attitűd, identitás

Oktatott tárgyak:

 • Mai magyar nyelv: fonetika (előadás és szeminárium) I. félév
 • Európai nyelvpolitikák (előadás és szeminárium) II. félév mesteri

Egyéb funkciók

 • Nyíregyházi Főiskola Nyelv és Irodalomtudományi Intézet intézetigazgató-helyettes (2013–)
 • Nyíregyházi Főiskola intézményi hungarológiai kutatócsoportjának (partiumi kutatások) koordinátora
 • Nyíregyházi Főiskola rektori tanácsadó (2013–2015)
 • Nyíregyházi Főiskola általános rektorhelyettes (2008–2013)
 • Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi Kar dékán (2007–2008)
 • Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettes/főigazgató-helyettes (2000–2007)
 • Bessenyei György Tanárképző Főiskola Főigazgatói Hivatal vezetője (1997–2000)
 • Bessenyei György Tanárképző Főiskola oktatója (1978–)

Tudományos kutatási pályázatokban való részvétel

 • 2009-2012: közreműködő kutató: OTKA K 76239: Informatizált nyelvi korpusz  többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása
 • 2004–2006:  intézményi koordinátor: HEFOP 3.3.: A bölcsész alapképzési kínálat átalakítása a bolognai folyamatnak megfelelően
 • 1998–2002: OTKA-T-02537/98: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hármas határ
 • 1997-1998: PFP 5309/1997: Nyelvjárásvizsgálat főiskolai hallgatókkal az északkeleti régióban
 • 1997–2001: FKFP 0890/1997: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok különböző nyelvi szituációban az északkeleti régióban
 • 1984–1987: MM kutatási főirány: Hajdúhadház nyelvének szociolingvisztikai vizsgálata
 • 1983: MM Egyetemközi Témabizottság: Nyelvjárási jelenségek a 10-14 éves tanulók nyelvhasználatában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Tudományos szakmai, közéleti tagság

 • a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja
 • MTA köztestületi tag
 • az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja
 • a DAB Nyelvtudományi Szakosztályának tagja
 • a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének tagja
 • a TIT Jurányi Egyesület tagja

Kitüntetések

 • 1985: Miniszteri Dicséret
 • 1995:  Csűry Bálint-díj és -emlékérem
 • 2008: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
 • 2015: Tudományért és Művészetért (Nyíregyházi Főiskola)

Kapcsolat:


Publikációk

Könyv, jegyzet

 • Útmutató az északkeleti nyelvjárások tanulmányozásához. (Főiskolai hallgatók számára). Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, 1999. (társszerző)

Szerkesztett kiadvány

 • Bachát László könyve. Nyíregyháza, 2001.
 • Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához XXXII. Tinta Kiadó. Budapest, 2004. (P. Lakatos Ilona
 • Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola Könyvkiadója. Nyíregyháza, 2014. (Karádi Zsolttal és Pethő Józseffel)

Cikkek, tanulmányok

 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22.
 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról. Magyar Nyelvőr CIV, (1980). 348-54.
 3. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10–14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI Budapest, 1986. 273-86.
 4. Csűry Bálint (1886-1941). Szabolcs-Szatmári Szemle. XXI, 1986. 1. 84-7.
 5. Adalékok a Csűry-féle szamosháti é fonémához. In: Acta Academiae Nyíregyháziensis, Tomus 12\C. Nyíregyháza, 1990.41–50.
 6. Az ingázók és nem ingázók beszédének sajátosságai Hajdúhadházon. In: Élőnyelvi tanulmányok. Szerk. Balogh Lajos és Kontra Miklós. Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 3. MTA Nyelvtudományi Intézete. 1990. 200-8.
 7. Nyelvszociológiai vizsgálatok Hajdúhadházon. In: II. Dialektológiai szimpozion. Szerk.: Szabó Géza. VEAB Veszprém, 1990. 203–10.
 8. Vonzatok a beszédben. In: Első magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Nyíregyháza, 1991. 499–504.
 9. Az infinitivusok vizsgálata az élőbeszéd szerkezeteiben. In: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Szerk.: Kontra Miklós. LINGUISTICA. Series A. Studia et Dissertationes, 9. MTA Nyelvtudományi Intézete Budapest, 1992. 71–86.
 10. A családi helyhatározóragok szociolingvisztikai vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Magyar Nyelvjárások XXI, Debrecen, 1992. 57-68. (P. Lakatos Ilonával)
 11. Alaktani jelenségek vizsgálata a névszók köréből a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárásban. In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13\C. Nyíregyháza, 1992. 13-23. (P. Lakatos Ilonával)
 12. Dialectological research in north-eastern regions of Hungary. In: The First International Congress of Dialectologists and  Geolinguistics. Edites by Dezső Juhász and Sándor Rot. Bp., 1993. 54–5.
 13. Az igeragozás szociolingvisztikai vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: Nemzetközi nyelvészeti konferencia előadásai. Hungarológia 3. NHK Budapest, 1993. 103-14. (P. Lakatos Ilonával)
 14. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár megyében. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Tudományos Testületének Közleményei 11. Nyíregyháza, 1993. 101–2. (P. Lakatos Ilonával)
 15. Adalékok a nemek szerinti nyelvhasználat kérdéséhez. In: II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 1992. szerk. Lengyel Zsolt. Egyetemi Kiadó. Veszprém 1994. 96–8.
 16. Szociolingvisztikai és változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1996. évi tudományos ülésén elhangzott előadások. Nyíregyháza, 1996. 190.
 17. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hagyományos paraszti életmód köréből. Magyar Nyelvjárások XXXIII, Debrecen 1996. 19--24. (P. Lakatatos Ilonával közösen)
 18. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében. 6. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai.  Nyíregyháza,  1997.  102–09.(P. Lakatos Ilonával)
 19. Kontaktusnyelvi jellemzők a Beregszászi Főiskola hallgatóinak nyelvhasználatában. Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Bp., 1997. 199–203.
 20. Gondolatok egy most induló kutatássorozat elé. Szabolcs-szatmári-beregi Szemle. 1997. 486–93. (P. Lakatos Ilonával)
 21. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a tájnyelvi frazeologizmusok köréből. In: Nyelvi változó – nyelvi változás. Szerk. Sándor Klára. JGYF Kiadó, Szeged, 1998. 219–29. (P. Lakatos Ilonával)
 22. Változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. III. Dialektológiai Szimpozion Szombathely. 1992. augusztus 27–28. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai II. Szombathely 1998. 238–45. (P. Lakatos Ilonával)
 23. Adalékok a beregszászi főiskolások identitástudatához. In: Kárpátalja. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 6. Szerk. Boros László. Nyíregyháza, 1999. 239–46. (Szabó Gézával)
 24. Adalékok a tájnyelvi szókincs vizsgálatához egy tájnyelvi atlasz készítésének reményében. Magyar Nyelvjárások 1999. 357–364. (P. Lakatos Ilonával)
 25. Az északkeleti nyelvjárások jellemzői. In:  Útmutató a szabolcs-szatmár-bereginyelvjárások tanulmányozásához. (Főiskolai hallgatók számára) szerk. Révay Valéria. Nyíregyháza, 1999. 17–24.
 26. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén végzett nyelvjárási kutatások eredményei. In:  Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások tanulmányozásához. (Főiskolai hallgatók számára) szerk. Révay Valéria. Nyíregyháza, 1999. 25–30. (P. Lakatos Ilonával)
 27. A nyelvjárási szövegek fonetikus lejegyzése. In:  Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások tanulmányozásához. (Főiskolai hallgatók számára) szerk. Révay Valéria. Nyíregyháza, 1999. 34–37.
 28. Identitás és nyelvhasználat a beregszászi magyar főiskola hallgatói körében. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest, 2000. 105–12. (Szabó Gézával)
 29. Nyelvi változások két sajátos geopolitikai helyzetben lévő településen. In: 11. Élőnyelvi Konferencia. Szerk. Papp György. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve. Tanulmányok. Újvidék, 2001. 197–208. (P. Lakatos Ilonával)
 30. Nyelvi változások az északkeleti régióban a trianoni határ két oldalán. In. Hungarológiai és dimenzionális nyelvszemlélet. szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János, Debrecen-Jyväskylä, 2002. 233–48. (P. Lakatos Ilonával)
 31. A nyelvi tudatosság és attitűd vizsgálata a beregszászi főiskola hallgatóinak különböző csoportjaiban. In. Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János. Debrecen Jyväskylä. 2002. 329–338.
 32. Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben nyelvjárási szövegek alapján. Magyar Nyelv. XCVIII. (2002) 2: 191–198. (P. Lakatos Ilonával)
 33. Trianon hatása a nyelvi változásokra 1-2. In. IV. Dialektológiai Szimpozion. Szerk.: Szabó Géza és Guttmann Miklós. Szombathely, 2002. 235–245.  (P. Lakatos Ilonával)
 34. Az északkeleti régió nyelvjárásainak jellemzői. In: P. Lakatos Ilona (szerk.): Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 19–26.
 35. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a 80-as, 90-es években végzett nyelvjárási kutatások tapasztalatai. In: P. Lakatos Ilona szerk.: Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 27–37. (P. Lakatos Ilonával)
 36. Kutatási célkitűzések.. In: P. Lakatos Ilona szerk.: Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 41–47. (P. Lakatos Ilonával)
 37. A részeredményeket összegző megállapítások. In: P. Lakatos Ilona (szerk.): Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 47–62.  ( P. Lakatos Ilonával)
 38. A szókincskutatás eredményei. In: P. Lakatos Ilona (szerk.): Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 63–80. (P. Lakatos Ilonával)
 39. A nyelvjárási alaktani kutatások eredményeiből. In: P. Lakatos Ilona szerk.: Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 81–104. (P. Lakatos Ilonával)
 40. Másodnyelvi kontaktushatás és identitás a beregszászi speciális képzés hallgatói körében. In: P. Lakatos Ilona szerk.: Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 105–118. ( Szabó Gézával)
 41. Identitás és nyelvhasználat a beregszászi magyar főiskola hallgatói körében. In: P. Lakatos Ilona szerk.: Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 125–134. (Szabó Gézával)
 42. A nyelvi tudatosság és attitűd vizsgálata a beregszászi főiskola hallgatóinak különböző csoportjaiban. In: P. Lakatos Ilona szerk.: Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából.  A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai.  Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2002. 135–148.
 43. „Itt és ott”. Identitástudat és nyelvi összetartozás-tudat kapcsolatáról. In.: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest, 2003. 509–12. P. Lakatos Ilonával
 44. Attitűdvizsgálat kisebbségi beszédközösségben. In. Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. szerk. Hoffmann István és Kiss Tamás. Magyar Nyelvjárások XLI., Debrecen, 2003. 382–391. (P. Lakatos Ilonával)
 45. Ajánlás: In: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. (Szerk).: P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához XXXII. Tinta Kiadó Budapest, 2004. 289–94. (P. Lakatos Ilonával)
 46. Anyanyelvi tudat és tudatosság vizsgálata kisebbségi pedagógusjelöltek körében. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medence régióiban. Szerk.: Cs. Jónás Erzsébet és Székely Gábor. MANYE—Bessenyei Könyvkiadó. Pécs-Nyíregyháza, 2005. 207–10.
 47. Hátrányos helyzet – pozitív attitűd (és ami mögötte van). In. Nyelvi közösségek – nyelvi jogok.  Szerk. Benő Attila és Szilágyi Sándor. Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3.  Kolozsvár, 2006.  207–221. (P. Lakatos Ilonával)
 48. A többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás lehetőségei a hármas határ menti korpuszban. Magyar Nyelvjárások XLIV. 2006:83–96. ( P. Lakatos Ilonával)
 49. A nyelvi változás vizsgálata családok generációinak összevetésében. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István és Juhász Dezső. Nemzeti Magyarságtudományi Társaság. Debrecen–Budapest, 2007. 227–36. .( P. Lakatos Ilonával)
 50. Rendszerváltás – nyelvi változás? V. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 2007. augusztus 22–24. Szerk. Guttmann Miklós – Molnár Zoltán. Szombathely, 2007:199–206. . P. Lakatos Ilonával
 51. Szirmok egy csokorhoz. In. Nyelvek és nyelvváltozatok 2. Szerk. Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár, 2007. 37–45.  (P. Lakatos Ilonával)
 52. Társadalmiság a területiségben. In. Nyelv, területiség, társadalom.  Szerk. Zelliger Erzsébet. MNyTK. 228. sz. Budapest,  2008. 300–308. ( P. Lakatos Ilonával) ISBN 978 963 7530 87 6
 53. Adalékok a kétnyelvűség és kettősnyelvűséghez (Kárpátaljai és romániai vizsgálatok tükrében). In.  Elméletek és módszerek. Szerk. P. Lakatos Ilona és Pethő József. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2008. 47–55. ( P. Lakatos Ilonával) ISBN 978 963 7336 91 1

55. Lexical Acces int he Work of the Stenographer. In. Studies on The Mental Lexicon. Language Acquisition – Speech Production – Speech Perception. Szerk. Lengyel Zsolt – Navrasics Judit. Tinta  Kiadó. Budapest, 2009. 41–47. ( Schéder Veronikával) ISBN 978 963 9902 23 7

56. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése két időmetszetben.  In. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században.  Szerk. Csernicskó István és Márku Anita. Beregszász, 2009. 74 – 81. ( P. Lakatos Ilonával)

57. Nyelvhasználati változás – attitűdváltozás. (Panelvizsgálat az északkeleti nyelvjárási régióban). In: Nyelvideológiák – attitűdök és sztereotípiák.  Szerk. Borbély Anna, Van-oné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga. Budapest – Dunaszerdahely – Nyitra. MTA Nyelvtudományi Intézete — Gramma Nyelvi Iroda – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. 2009. 53–62. ( P. Lakatos Ilonával) ISBN 978 963 907 n51

58. A hármas határ mentén gyűjtött korpuszok feldolgozási lehetőségeiről. In:  Hári Gyula szerk., „Végtelen a tér, mely munkára hív” Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Veszprém, Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 2010:139–46. (P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel)

59. Nyelvföldrajz:  Honnan  hová? In.:  Elméletek és módszerek II. .  Szerk.  P. Lakatos Ilona és Pethő József . Bessenyei György Kiadó. 2010. 37–56. ( P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel)

60. Nyelvföldrajzi ábrázolási technikák: hagyomány és újítás.  In. Jubileumi kötet Lizanecz Péter professzor 80.  születésnapjára. Ungvár-Patent. 2010. 428–440. ( P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel)

61. Tudomány és oktatás: a Nyelv és társadalom szakterületi ismertkör a magyar alapszakos képzésben. In: Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. (A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai.) Szerk. Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó. Nyitra, 2010.  85–92. ( P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel) ISBN 8080948003, 9788080948009

62. A hármas határ menti korpusz informatizálásának előkészítési munkáiról. In: Kozmács István és Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Konstatin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2011. 179–186. ( P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel)

63. Egy nyelv(használat)i mítoszról (?) a tények tükrében. In. Híres–László Kornélia – Karmacsi Zoltán (szerk.):  Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban.  A 16. Élőnyelvi Konferencia Előadásai. Tinta Könyvkiadó –  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Intézet. Budapest – Beregszász, 2011. 157–165. (P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel)  ISBN 978-963-9902-94-7

64. A többdimenziós térképlapok típusai. In. P. Lakatos Ilona – Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III.  Bessenyei Kiadó. Nyíregyháza, 2012. 35–52. ( P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel)  ISBN  978-615-5097-44-7

65. A zsírosbödöndől a zsírosbögréig. In. Baranyai Tünde (szerk.): Könyvek által a világ.  Bura László 80. születésnapjára. Sátus Kiadó. Szatmárnémeti, 2012. 120–128. ( P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel)  ISBN 978-606-8052-57-1

66. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás – dinamikus nyelvi struktúra. In: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba, 2012.  122–134. (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)

67. A kutatópontok kiválasztása, jellege. In: P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 19–21. (P. Lakatos Ilonával)

68. Mintavétel, reprezentativitás. In: P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 22–24.

69.  A viszonyítás problémája. In:  P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012.25–27. (P. Lakatos Ilonával)

70. A lexikai térképlapok elemzési lehetőségei. In:  P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 78–81. (Iglai Edittel)

71. Népi – nyelvi kontaktusok.. In:  P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 82–84.

72.  Szláv jövevényszók. In:  P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 84–88.

73. Román jövevényszók. In:  P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 89–93.

74. Német jövevényszók. In:  P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 95–98.

75. Latin jövevényszók. In:  P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 95–98.

76.  Összegzés. In:  P. Lakatos Ilona szerk.  Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. 121–124. P. Lakatos Ilonával

77. A trianoni határ mint nyelvi és mentális határ. Szabolcs-szatmári Szemle. 2013/4. 87–99. P. Lakatos Ilonával

78. Kulturális és nyelvi változás a változó régióban a hármas határ mentén. Néhány lexéma társadalmi, területi megoszlásának bemutatása. In. Szoták Szilvia – Vargha Fruzsina Sára (szerk.), Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia szekcióelőadásai. Egyetemi Műhely Kiadó. Bólyai Társaság. Kolozsvár, 2013. 314–323. P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel ISBN 978-606-8145-42-6

79.  Felhő és kividul. In. Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Szerk. Karádi Zsolt – T.  Károlyi Margit – Pethő József, - Nyíregyházi Főiskola Könyvkiadója. Nyíregyháza. 2014. 293–297. (P. Lakatos Ilonával)

80. A dimenzionális nyelvi/nyelvhasználati vizsgálatok tanulságai a magyar-román, magyar-ukrán hármas határ mentén. In. A nyelv közösségi perspektívája.  Szerk. Magyari Sára – Bartha Krisztina. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár – Partium Kiadó, Nagyvárad. 2014. 65–73. (P. Lakatos Ilonával) ISBN 978-606-739-002-5,  ISBN 978-606-8156-55-2

81. Szláv (ukrán-ruszin) jövevényszavak társadalmi és területi disztribúciója a hármas határ mentén. (P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel). In: Bárány Erzsébet és Csernikcskó István szerk.)  Az ukrán magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Nemzetközi  tudományos konferencia előadásai. Ungvár V. Pagyak Kiadó. 2014.  277–288.  ISBN 978-966-387-094-6 (P. Lakatos Ilonával)

82. Baráti és szakmai kontaktushatások. In.  Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia (szerk.).  Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején.  Írások Kolláth Anna tiszteletére. Tinta Könyvkiadó – UMIZ – Imre Samu Nyelvi Intézet. Budapest – Alsóőr, 2014. 292—300. ISBN 978-615-5219-92-4  (P. Lakatos Ilonával)

83.  Adalékok a családi nyelv hagyományőrző szerepéhez. In: Kolláth Anna és N. Császi Ildikó (szerk.)  … tenyeredben a végtelen. Köszöntő könyv Bokor József tiszteletére.  Muratáj. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva. 2014/1–2.   177–186. ISSN 0353 5584 P. Lakatos Ilonával)

84.  Anyanyelvi nevelés (nyelvjárási) anyanyelvű környezetben. In. Karádi Zsolt – Pethő József (szerk.):  Korszerű tudomány  – korszerű oktatás. Tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből.  Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza, 2015.  35–45. (P. Lakatos Ilonával)

Konferenciák

 1. 1984: Nyíregyháza: Anyanyelvoktatási napok : Nyelvjárási elemek a a szabolcsi 10-14 évesek nyelvhasználatában
 2. 1987: Szombathely : II. Dialektológiai szimpozion: Nyelvszociológiai vizsgálatok Hajdúhadházon
 3. 1988: Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete:  Élőnyelvi konferencia: Az ingázók és nem ingázók beszédének sajátosságai
 4. 1990: Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben: Az infinitivusok vizsgálata az élőbeszéd szerkezeteiben
 5. 1991: Nyíregyháza: Első magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia: Vonzatok a beszédben
 6. 1992: Szeged: Második magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia: Adalékok a nemek szerinti nyelvhasználat kérdéséhez
 7. 1992: Szombathely: III. Dialektológiai szimpozion: Változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (P. Lakatos Ilonával).
 8. 1992: Szlovákia, Nyitra: Nemzetközi nyelvészeti konferencia: Az igeragozás szociolingvisztikai vizsgálata
 9. 1993: Budapest: The First International Congress of Dialektologists and Geolinguists: Dialektological reasearch in norh-eastern regions of Hungary
 10. 1993: Nyíregyháza: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (P. Lakatos Ilonával).
 11. 1994: Eger: A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusa: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hagyományos paraszti életmód köréből. (P. Lakatos Ilonával).
 12. 1994: Szlovákia, Nagymegyer: Hatodik nemzetközi élőnyelvi konferencia: Standard és dialektális sajátságok a nyelvhasználatban
 13. 1996: Nyíregyháza: Hatodik alkalmazott nyelvészeti konferencia: A mai magyar nyelvváltozatok megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében (P. Lakatos Ilonával).
 14. 1996: Szeged: Kilencedik élőnyelvi konferencia: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a tájnyelvi frazeologizmusok köréből  (P. Lakatos Ilonával).
 15. 1997: Budapest: Hetedik alkalmazott nyelvészeti konferencia: Kontaktusnyelvi jellemzők a beregszászi főiskolai hallgatók nyelvhasználtában
 16. 1997: Ukrajna, Beregszász: Beregszász konferencia. Adalékok a beregszászi főiskolások identitástudatához
 17. 1997: Nyíregyháza: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése: A tájnyelvi frazémák változásai (P. Lakatos Ilonával).
 18. 1997: Nyíregyháza: A Magyar Tudomány Napja:   Nyelvi változások a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárásokban
 19. 1998: Ausztria, Bécs: Tizedik élőnyelvi konferencia: Identitás és nyelvhasználat a beregszászi magyar főiskola hallgatói körében
 20. 1998: Nyíregyháza: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése: Kisebbségi nyelvhasználat és identitás
 21. 1998: Nyíregyháza: A Magyar Tudomány Napja:  A hármas határ mentén végzett nyelvjárásgyűjtések néhány tanulsága (P. Lakatos Ilonával).
 22. 1999:  Nyíregyháza: Az identitás tudatossága és a nyelvi viselkedés a beregszászi főiskola hallgatóinak különböző csoportjaiban
 23. 1999: Veszprém: IX. Magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Az identitás tudatossága és a nyelvi viselkedés a beregszászi főiskola hallgatóinak különböző csoportjaiban. április 8–10.
 24. 1999: Nyíregyháza: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyelvjárási jelenségek változása a hármas határ két oldalán.
 25. 1999: Nyíregyháza: A Magyar Tudomány Napja:  Nyelvjárási jelenségek változása a határ két oldalán: Lónya, Tiszabecs, Bótrágy és Szamosdara községekben.
 26. 2000: Újvidék: XI. Élőnyelvi Konferencia. Nyelvi változások két sajátos geopolitikai helyzetben lévő településen (P. Lakatos Ilonával)..
 27. 2000: Budapest: Beszédkutatás 2000. c. tudományos ülés. Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben nyelvjárási szövegek alapján (P. Lakatos Ilonával).
 28. 2000: Nyíregyháza: Magyar  Tudomány Napja.  A beszélőközösségi kontextus mint a nyelvi változást befolyásoló tényező (P. Lakatos Ilonával).
 29. 2001: Jyväskylä: V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Nyelvi változások az északkeleti régióban a trianoni határ két oldalán 1-2. (P. Lakatos Ilonával).
 30. 2001: Jyväskylä : V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.  Az identitás és a nyelvhasználat tudatossága a beregszászi magyar főiskolások körében.. 
 31. 2001: Szombathely: IV. Dialektológiai szimpozion. Trianon hatása a nyelvi változásokra 1–2. (P. Lakatos Ilonával).
 32. 2001: Nyíregyháza: Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Az országhatár mint a nyelvi változást befolyásoló tényező (P. Lakatos Ilonával).
 33. 2001: Nyíregyháza: A Magyar Tudomány Napja. Attitűdvizsgálat kisebbségi beszélőközösségben.. . (P. Lakatos Ilonával)
 34. 2005: Budapest: VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus MTA.  Kísérlet többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolásra. (P. Lakatos Ilonával)..
 35. 2004: Kolozsvár: 13. Élőnyelvi Konferencia.  Hátrányos helyzet – pozitív attitűd (és ami mögötte van). (P. Lakatos Ilonával).
 36. 2004: Nyíregyháza: A Magyar Tudomány Napja:   Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás. A Magyar Tudomány Napja.  (P. Lakatos Ilonával).
 37. 2004: Nyíregyháza: XII. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Anyanyelvi tudat és tudatosság vizsgálata kisebbségi pedagógusjelöltek körében.
 38. 2006: Debrecen: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.  Nyelvi változás a családok generációinak összevetésében. (P. Lakatos Ilonával).
 39. 2006: Bük: 14. Élőnyelvi Konferencia Társadalmiság a területiségben. (P. Lakatos Ilonával).
 40. 2007: Balatonalmádi: X. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Lexical Access in the Work of the Stenographer of Speeches. (Gerliczkiné Schréder Veronikával)
 41. 2007: Szombathely: V. Dialektológiai Szimpozion. augusztus 22–24. Rendszerváltás –  nyelvi változás?
 42. 2007:  Nyíregyháza: Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. október 5. Változásvizsgálatok több időmetszetben. (P. Lakatos Ilonával)
 43. 2007: Nyíregyháza: A Magyar Tudomány Napja. november 13.   Egy panelvizsgálat eredményei. Előadás a Magyar Tudomány Napja alkalmából. (P. Lakatos Ilonával)
 44. 2008: Párkány: 15. Élőnyelvi Konferencia.  Nyelvhasználati változás – attidűdváltozás (P. Lakatos Ilonával)
 45. 2008. Nyíregyháza: A Magyar Tudomány Napja:   Független és függő változók összefüggése az északkeleti régióban végzett panelvizsgálatok alapján
 46. 2008. Nyíregyháza:  Életmódtanácsok a közmondásokban és szólásokban.
 47. 2009. Beregszász:  II. Rákóczi Ferenc Főiskola nemzetközi tudományos konferencia.  március 26–27. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés (P. Lakatos Ilonával)
 48. 2010.  Nyitra: 40 éves a pedagógiai képzés tudományos konferencia. A Nyelv és társadalom szakterületi ismeretkör a magyar alapszakos képzésben
 49. 2010.   Beregszász: 16. Élőnyelvi Konferencia.   Egy nyelv(használat)i mítoszról (?) a tények tükrében (P. Lakatos Ilona, T. Károlyi Margit,  Iglai Edit)
 50. 2010.  Magyar Tudomány Napja alkalmából. Nyíregyháza, (november 9.) A hármas határ menti korpusz informatizálási problémáiról.  (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 51. 2010. Debrecen:  Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Szakosztályában. (december 16.) A többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok előkészítési munkálatairól.  (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 52. 2011: Kolozsvár: VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. augusztus 22–28.  Kulturális és nyelvi változás a változó régióban a hármas határ mentén. . (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 53. 2011. Nyíregyházi Főiskola. szeptember 23. Kerekasztal-beszélgetés a „Nyelv és kultúra a változó régióban” címmel a  VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus tapasztalatairól. (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 54. 2011. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Kar. Nyelvelmélet és dialektológia. Műhelykonferencia. november 15-16.   Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás – dinamikus nyelvi struktúra. (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 55. 2011. Nyíregyháza: Magyar Tudomány Ünnepe: Tudomány – szakértelem – innováció. . november 17. Multikulturalitás és kulturális tényező megjelenítése a többdimenziós térképlapokon. (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 56. 2011. Debrecen: Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja. december 1. A többdimenziós térképlapok elemzési lehetőségeiről. (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 57. 2012. Szeged: 17. Élőnyelvi Konferencia. augusztus 30–szeptmber 1.  Elméleti és módszertani dilemmák a hármas határ mentén gyűjtött korpusz informatizálása, illetve a többdimenziós térképlapok elkészítése során. (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 58. 2012. Beregszász: Ukrán Tudományos Akadémia és II. Rákóczi Ferenc Beregszászi Magyar Főiskola., A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jelene nemzetközi konferencia. október 12. Szláv (ukrán-ruszin) jövevényszavak társadalmi és területi diszrtibúciója a hármas határ mentén. . (P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit–Iglai Edit)
 59. 2013. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, A nyelv közösségi perspektívái nemzetközi konferencia. július 5–6. A dimenzionális nyelvi, nyelvhasználati vizsgálatok tanulságai a magyar-román, magyar-ukrán határ mentén. (P. Lakatos Ilonával)
 60. 2013. Nyíregyháza: Regionalitás határok nélkül nemzetközi konferencia. november  29.  Adalékok a standard és standardizáció kérdésköréhez. ( P. Lakatos Ilonával)
 61. 2014. Nyitra: 18. Élőnyelvi Konferencia. szeptember 18–20. Standard, standardizáció, nyelvhasználati normák a hármas határ menti kutatások tükrében. (P. Lakatos Ilonával)
 62.  2014. Nyíregyháza. Korszerű tudomány – korszerű oktatás c. konferencia. november 16.  Anyanyelvi nevelés (anyanyelvű) környezetben. (P. Lakatos Ilonával)
 63. 2014. Szekszárd: Anyanyelv-pedagógiai Konferencia. november 24–25. Szemléletváltás az anyanyelvi nevelésben. Az additív szemlélet szükségessége. (P. Lakatos Ilonával)
 64. 2015.  Csenger. A  Partium szerepe a magyar és a szomszédos népek kultúrájában és történelmében nemzetközi konferencia. április 17. Nyelvi változások Szatmárban a trianoni határ mentén. (P. Lakatos Ilonával)
 65. 2015. Tarpa: Nemzetközi kuruc konferencia.  május 20. Kurucok nyomában országhatáron innen és túl.
 66. 2015. Szombathely: VII. Dialektológiai Szimpozion. szeptember 2–4. A dimenzionális nyelvföldrajzi térképlapok tanulságaiból. (P. Lakatos Ilonával)

forrás: magyartanszek.partium.ro