Pállné Lakatos Ilona, dr.

pallne lakatos ilonaTanulmányok:

 • Általános iskola: Jászberény 
 • Középiskola: Szerb Antal Gimnázium, Budapest
 • Egyetem: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Fokozatok:

 • 1982: Bölcsészettudományi doktor (ELTE)
 • 1995: PhD-fokozat (ELTE); A disszertáció címe: A nyelvjárás és a köznyelv kapcsolata Nyíregyháza mai nyelvében.

Kutatási terület: szociolingvisztika, dialektológia, grammatika

Munkahelyek, beosztások:

1977–1982: középiskolai tanár: Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi Szakközépiskola, Nyíregyháza

1979–: óraadó tanár a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén

1982. február 1-jétől a Nyíregyházi Főiskola (ill. fenti jogelődje) Magyar Nyelvészeti Tanszékének oktatója:

1982–1984:     főiskolai tanársegéd

1984–1994:     főiskolai adjunktus

1994–1997:     főiskolai docens

1997–2013:     főiskolai tanár

2010–2012:     óraadó tanár a Miskolci Egyetemen

2010-től:         a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem vendégprofesszora (tantárgyfelelős)

Oktatói tevékenység, oktatott tárgyak:

Leíró magyar nyelvtan (Szófajtan, Alaktan, Szintagmatan, Mondattan), Szociolingvisztika – előadások és szemináriumok tartása BA- és az MA-képzésben a Nyíregyházi Főiskolán

Mai magyar nyelv 1–5. előadója a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen

Elnyert ösztöndíjak:

1977–1979: az MTA Nyelvtudományi Intézetének Ösztöndíja (Társadalmi szempontok az élő magyar nyelv vizsgálatában című kutatási téma)

 2001–2004: Széchenyi István Ösztöndíj

Elnyert pályázatok:

1983:   MM Egyetemközi Témabizottság pályázata: ennek eredményeképpen A 10–14 éves tanulók nyelvhasználata írásbeli munkáik tükrében (Dr. Szabó Ferenc társszerzővel). In: Módszertani füzetek 1. Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza, 1986. 66 l.

1984–1987:     a Művelődési Minisztérium II. tárcaszintű kutatási főirány elnyert pályázat (Nyíregyháza nyelvének nyelvszociológiai vizsgálata)

1997–2002:     részt vevő kutató az PFP 5309/1997 és az FKFP 0890/97 tanszéki pályázatokban

1998–2001:     témavezető az OTKA T025 237 számú pályázatban (Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hármas határ mentén)

 2006:   HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0 pályázata (a magyar alapszakos képzés megújítására) ennek eredményeképpen Grammatikai gyakorlókönyv (a Bölcsész Konzorcium kiadásában) Nyíregyháza, 2006. 232. l. (CD-n és digitalizált változatban is)

 2009–2012:     témavezető az OTKA K 76239 számú pályázatban (Informatizált nyelvi korpusz többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása). Ennek eredményeképpen: Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012. 141 p.

Hazai és külföldi kapcsolatok:

 A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszéken a 90-es évektől működő szociodialektológiai munkacsoport egyik alapítója és aktív résztvevője. A műhely révén rendszeres kapcsolatot tart munkatársaival együtt a Kárpát-medence élőnyelvi kutatásokat folytató szakembereivel és tudományos műhelyeivel (Szeged, Szombathely, MTA Nyelvtudományi Intézete, Újvidék, Pozsony, Kolozsvár, Beregszász, Nyitra, Maribor). 2002 augusztusában Nyíregyházán Tukacsné dr. Károlyi Margittal együtt rendezte meg a 12. Élőnyelvi Konferenciát, amelyen 60 külföldi és hazai szakember vett részt. A konferencia előadásainak kötete Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere címmel jelent meg 2004-ben (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII. szerk.: P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. Tinta Könyvkiadó, 297 p.).

Szakmai tagságok (munkabizottsági és testületi tagságok):

a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja

a Magyar Nyelvtudományi Társaság nyíregyházi csoportjának elnöke

az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának tagja

a MAB szakértője (2009-től); a MAB Nyelvtudományi képzési ága bizottsági tagja: 2006–2009.

az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja

a DAB nyelvészeti szekciójának tagja

Rendszeres bírálója OTKA- és NKFP-pályázatoknak, részt vesz PhD-védéseken opponensként, bizottsági tagként.

Vezetői tevékenység

2007. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-éig a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Karának dékánhelyettese

2003. árpilis 1-től 2008. december 31-ig tanszékvezető a Magyar Nyelvészeti Tanszéken

2009. január 1-től 2013. augusztus 31-ig intézetigazgató a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben

a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságának elnöke

a Nyíregyházi Főiskola szenátusának tagja (2006–2010)

a Bessenyei György Tehetséggondozó Műhely kari felelőse (TÁMOP 4.4.1.A pályázatnak a programkoordinátora)

Kitüntetések:

 • 1989:   Kiváló Munkáért kitüntető jelvény (MM)
 • 1995:   Csűry Bálint Emlékérem és Díj
 • 2003:   a Nyíregyházi Főiskola Kiváló Oktatója
 • 2011:   a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 • 2012:   Tudományért – művészetért

Elérhetőség:

 • e-mail: p.lakatosilona@gmail.com

Publikációk

Könyvek, önálló kiadványok

 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest. 1977. 141 l.
 2. A 10–14 éves tanulók nyelvhasználata írásbeli munkáik tükrében (Dr. Szabó Ferenc társszerzővel). In: Módszertani füzetek 1. Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza, 1986. 66 l.
 3. Magyar nyelv és irodalom. Előkészítő érettségizőknek és felvételizőknek. (Dr. Jeney Istvánnéval). Homonnai és Társa Kiadó. Nyíregyháza, 1995. 157 l.
 4. Érettségi magyar nyelvből (felvételi tételvázlatok, feladatok, megoldási útmutatók). Tóth Könyvkereskedés és Kiadó. Debrecen, 1999. 412 l. (Második, harmadik kiadás 2000, 2001)
 5. Emelt szintű szóbeli tételek magyar nyelvből. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza. É. n. 64 l. (Minya Károllyal)
 6. Emelt szintű szóbeli érettségi tételek magyar nyelvből. Tóth Könyvkereskedés. Debrecen, 2010. 320 l. (Minya Károllyal és Pethő Józseffel)

Szerkesztett kiadványok (szerkesztő + szerző)

 1. Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, 2002. 166 l.
 2. Segédanyag és gyakorlókönyv a magyar leíró nyelvtan tanulmányozásához. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 2004. 128 p.
 3. Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII.) Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004. 297 p. (T. Károlyi Margittal)
 4. Grammatikai gyakorlókönyv (a Bölcsész Konzorcium kiadásában) Nyíregyháza, 2006. 232. l. (CD-n és digitalizált változatban is)
 5. Elméletek és módszerek I. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2008. (Pethő Józseffel)
 6. Elméletek és módszerek II. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2010. (Pethő József szerkesztőtárssal)
 7. „… csak testetlen szavaim ragyognak …” – G. Varga Györgyi válogatott nyelvészeti írásai. Barrus Kiadó. Budapest, 2010. (Ladányi Máriával és Gerstner Károllyal) 334 p.
 8. Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2010. 171 p. (Sebestyén Zsolttal)
 9. Elméletek és módszerek III. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza. 2012. 119 p. (Pethő József szerkesztőtárssal)
 10. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012. 141 p.

Cikkek, tanulmányok

 1. Szövegmutatványok Hatvan regionális köznyelvéből (Zelenák Mártával). In: G. Varga Györgyi: Szövegmutatványok Hatvan regionális köznyelvéből. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 4. Budapest., 1980. 77–85.
 2. Tapasztalatok Jászberény és Nyíregyháza regionális köznyelvi vizsgálatáról. MNy. LXXVII (1981) 449–57.
 3. Az általános iskolai tanulók helyesírásáról. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (OPI). Budapest, 1986. 249–57.
 4. Társadalmi rétegződés és nyelvhasználat Nyíregyházán. In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom 11/D. Nyíregyháza, 1987. 121–9.
 5. Szerkezetkeveredés az élőnyelvben. In: Élőnyelvi tanulmányok. Linguistica, series A. Szerk.: Balogh Lajos és Kontra Miklós. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest., 1990. 189–200.
 6. Alaktani nyelvjárási jelenségek a nyíregyházi beszélt nyelvből. In: Acta Academiae Paedagogicae. Nyíregyháza, 1990. 33–9.
 7. A Nyíregyházán végzett szociolingvisztikai kutatások néhány eredménye. In: II. Dialektológiai Szimpozion (Szerk.: Szabó Géza), VEAB. Veszprém, 1990. 219–26.
 8. Kötőszóhalmozás a beszélt nyelvben. In: Első magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia II. Nyíregyháza, 1991. 507–14.
 9. Beszélt nyelvi szövegek közhelyeinek vizsgálata. In: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica, series A. (Szerk.: Kontra Miklós). MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest, 1992. 97–109.
 10. A családi helyhatározóragok szociolingvisztikai vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). MNyj. XXX, 57–68. Debrecen, 1992.
 11. Alaktani jelenségek vizsgálata a névszók köréből a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárásokban (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13/C. Nyíregyháza, 1992. 13–21.
 12. Az igeragozás szociolingvisztikai és szóföldrajzi vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Tukacsné dr. Károlyi Margittal együtt). A Nyitrai Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia Előadásai (1992. Szeptember 17–18). Budapest, 1993. Hungarológia 3. 103–14. Nemzetközi Hungarológiai Központ.
 13. Studies in dialectal alterations of the nosth-eastern regions of Hungary. In: The First International Congress of Dialectologists and Geolingvists. Edited by Dezső Juhász and Sándor Rot. Budapest, 1993. 60.
 14. Szóföldrajzi és szociolingvisztikai vizsgálatok Szabolcs-Szatmár megyében. In: A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei. 11. Nyíregyháza, 1993. 101.
 15. Az iskolai végzettség mint szociolingvisztikai tényező. II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Egyetemi Kiadó. Veszprém, 1994. 95–6.
 16. Az ismétlés egy sajátos fajtája az élő nyelvben. MNy. XCI. (1995) 2. 216–222.
 17. A hozzátoldás a beszélt nyelvben. MNy. XCI. (1995) 4. 467–473.
 18. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hagyományos paraszti életmód köréből. (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). MNyj. XXXIII, 1996. 19–24.
 19. Szociolingvisztikai és változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1996. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. 190.
 20. Gondolatok egy most induló kutatássorozathoz. (T. Károlyi Margittal), Szabolcs-szatmári Szemle, 1997. 486–93.
 21. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében. 7. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében I–II. Nyíregyháza, 1996. 341–50. (Szerk.: Székely Gábor—Cs. Jónás Erzsébet)
 22. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a tájnyelvi frazeologizmusok köréből. (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). In: Nyelvi változó — nyelvi változás (Szerk.: Sándor Klára), Szeged, JGYF Kiadó. 1998. 219–227.
 23. Változásvizsgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (T. Károlyi Margittal) III. Dialektológiai szimpozion (Szerk.: Szabó Géza, Molnár Zoltán). Szombathely, 1998. 238–245. JGYF Kiadó.
 24. Az azonosító predikatív viszony stilisztikai többletjelentéséről. (In: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk.: Zoltán András. Budapest, 1998. 353–58. Argumentum Kiadó.
 25. 10. Élőnyelvi Konferencia. 1998. Bécs. Regio, 1998/4. 169–172.
 26. Adalékok a mező: mezeje tőtípus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei használatához. (T. Károlyi Margittal) Névtani Értesítő 21. Budapest, 1999. 391–95.
 27. Adalékok a tájnyelvi szókincs vizsgálatához egy tájnyelvi atlasz készítésének reményében. Magyar Nyelvjárások XXXVII. Debrecen, 1999. 357–365. (T. Károlyi Margittal)
 28. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén végzett nyelvjárási kutatások eredményei. In: Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások tanulmányozásához. Szerk.: Révay Valéria, Nyíregyháza, 1999. 25–30. (T. Károlyi Margittal)
 29. Módszertani útmutató. In: Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások tanulmányozásához. Szerk.: Révay Valéria, Nyíregyháza, 1999. 30–33.
 30. A hármas határ mentén végzett nyelvjárási gyűjtések orvadatainak tanulságaiból. MNy. XCVI. (2000): 4: 469–74.
 31. Az igeragozás vizsgálata kétnyelvű környezetben. Szociolingvisztikai vizsgálatok a hármas határ mentén. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. (A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai.) MTA Nyelvtudományi Intézet. Bp., 2000. 147–156.
 32. Nyelvi változások két sajátos geopolitikai helyzetben lévő településen. In: Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve. Különszám. Szerk.: Papp György. Újvidék. 2001. 197–208. (Károlyi Margittal)
 33.  Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 2002. Az alábbi fejezetek: 7–9., 27–33., 35–40., 41–45., 47–61., 63–80., 81–104. (részben T. Károlyi Margittal)
 34. Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben nyelvjárási szövegek alapján. MNy. XCVIII. (2002) 2: 191-98. (T. Károlyi Margittal)
 35. Nyelvi változások az északkeleti régióban a trianoni határ két oldalán. In. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János (szerk.): Hungarológiai és dimenzionális szemlélet. Debrecen-Jyväskylä, 2002. 233-48. (T. Károlyi Margittal)
 36. Trianon hatása a nyelvi változásokra 1–2. In. Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós (szerk.): IV. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 2002. 235–245. (T. Károlyi Margittal)
 37. „Itt és ott”. Identitástudat és nyelvi összetartozás-tudat kapcsolatáról. In: Hajdú Mihály és Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest, 2003. 509–12. (T. Károlyi Margittal)
 38. Attitűdvizsgálat kisebbségi beszélőközösségben In: Hoffmann István és Kiss Tamás (szerk.): Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. MNyj. XLI., 383–391. (2003)
 39. Szófajtan, alaktan, szintagmatan, mondattan. In: P. Lakatos Ilona (szerk.) Segédanyag és gyakorlókönyv a magyar leíró nyelvtan tanulmányozásához. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2004. 7–87.
 40. Ajánlás a Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából-hoz In.: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII. szerk. P. Lakatos Ilona, T. Károlyi Margit. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004. 291–294. (T. Károlyi Margittal)
 41. A mondat szerkezet szerinti felosztásáról a magyar grammatika kapcsán. In: Cs. Jónás Erzsébet, Székely Gábor (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. Bessenyei György Könyvkiadó. Pécs-Nyíregyháza, 2005. 127–131.
 42. „Űrállomás-nyelvészet” és a Magyar Grammatika. In: Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint, Ungvár, 2005. 62–67.
 43. Hátrányos helyzet – pozitív attitűd (és ami mögötte van). In.: Benő Attila és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvi közösségek – nyelvi jogok. Kolozsvár, 2006. 207–221. (T. Károlyi Margittal)
 44. A többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás lehetőségei a hármas határ menti korpuszban. Magyar Nyelvjárások 44. 2006: 83–96. (T. Károlyi Margittal)
 45. A nyelvi változás vizsgálata családok generációinak összevetésében. In: (szerk.) Hoffmann István és Juhász Dezső. Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nyelv, nemzet, identitás 3. Sorozat szerk. Maticsák Sándor. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Debrecen – Budapest, 2007: 227–35. (T. Károlyi Margittal)
 46. Szirmok egy csokorhoz. Köszöntő könyv Péntek János tiszteletére. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Szerk.: Benő Attila, Fazekas Emese, Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványa. 4. 2007. II. 38–46. (T. Károlyi Margittal)
 47. „Emlékszel, Pepita, emlékszel?” Határ Győző stílusbravúrjairól. In honorem Margócsy Klára. Szerk.: Karádi Zsolt. Nyíregyháza, 2007. 39–47.
 48. Rendszerváltás – nyelvi változás? In: Guttmann Miklós–Molnár Zoltán (szerk.) V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. 199–206. (T. Károlyi Margittal)
 49. Társadalmiság a területiségben. In: Zelliger Erzsébet (szerk.) Nyelv, területiség, társadalom. MNyTK 228. sz. Budapest, 2007. 300–309. (T. Károlyi Margittal)
 50. Adalékok a kétnyelvűség és kettősnyelvűség kérdéséhez. In: P. Lakatos–Pethő (szerk.) Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2008. 47–58. (T. Károlyi Margittal)
 51. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése több időmetszetben. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Szerk.: Karmacsi Zoltán és Márku Anita. PoliPrint, Ungvár, 2009. 74–82. (T. Károlyi Margittal)
 52. Hátrányos helyzet – pozitív attitűd (és ami mögötte van). In: Szöveggyűjtemény I. (összeállította: Minya Károly). Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza. 2009. (T. Károlyi Margittal)
 53. Nyelvhasználati változás – attitűdváltozás (panelvizsgálat az északkeleti nyelvjárási régióban) (T. Károlyi Margittal). In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia. Szerk.: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra, 2009. 53–63.
 54. A hármas határ mentén gyűjtött korpuszok feldolgozási lehetőségeiről. Köszöntő könyv Révay Valéria tiszteletére. Veszprém. 2010. 139–146. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 55. Nyelvföldrajzi ábrázolási technikák: hagyomány és újítás. Emlékkönyv Lizanec Péter tiszteletére. In: Jubileiumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára. Patent Kiadó. Ungvár. 2010. 428–440. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 56. Nyelvföldrajz: honnan hová? In: P. Lakatos–Pethő (szerk.): Elméletek és módszerek II. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2010. 37–56. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 57. Tudomány és oktatás: a Nyelv és társadalom szakterületi ismeretkör a magyar alapszakos képzésben. In: Kozmács István és Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. Konstatin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2010. 85–92. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 58. A hármas határ menti korpusz informatizálásának előkészítési munkáiról. In: Kozmács István és Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Konstatin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2011. 179–186. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 59. Szociolingvisztika. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter, Budapest, 2011. 331–337.
 60. Útmutató a szociolingvisztika tanulmányozásához. In: Pethő József (szerk.): Mesterfüzet II. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2011. 19–30.
 61. Egy nyelv(haszánlat)i mítoszról (?) a tények tükrében. In: Hires-László Kornélia–Karmacsi Zoltán–Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó–Hodinka Antal Intézet. Budapest–Beregszász. 2011. 157–164. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 62. A zsírosbödöntől a zsírosbögréig (Tájnyelvi lexémák dimenzionális ábrázolásának tanulságai). In: Baranyai Tünde (szerk.): „… könyvek által a világ …” Bura László 80. születésnapjára. Státus Kiadó, Szatmárnémeti. 2012. 120–128. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 63. Ilona P. Lakatos – Margit T. Károlyi – Edit Iglai: The Effects of the New Borders after the Versailles Peace Treaty on the Changes of the Language. Izsevszk. (megjelenés előtt)
 64. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás: dinamikus nyelvi struktúra. In: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK. Piliscsaba. 2012. 119–132. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 65. A többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok típusai. In: P. Lakatos Ilona–Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2012. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel) 35–52.
 66. Kulturális és nyelvi változás a változó régióban a hármas határ mentén. Néhány lexéma társadalmi, területi megoszlásának bemutatása. In: Szoták Szilvia–Vargha Fruzsina Sára szerk.: Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség. a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2013. 314–324. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 67. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012. (1., 1.3.1., 1.3.3., 1.3.4., 2.3.5., 3.1., 4. fejezetek)
 68. A trianoni határ mint nyelvi és mentális határ. In: Szabolcs-szatmári-beregi Szemle 2012/4. 87–99. (T. Károlyi Margittal)
 69. Adalékok a birtokos személyjeles alakváltozatok élőnyelvi használatához. In: Havas Ferenc–Horváth Katalin–Kugler Nóra–Vladár Zsuzsa szerk. Nyelvben a világ. Tinta Tankönyvkiadó, Budapest. 2014. 235–240.
 70. A dimenzionális nyelvi/nyelvhasználati vizsgálatok tanulságai a magyar-román, magyar-ukrán hármas határ mentén. In: Magyari Sára–Bartha Krisztina szerk. A nyelv közösségi perspektívája. Nagyvárad. 2014.
 71. Felhő és kividul. Lexémák és lexémaváltozatok lokális és szociokulturális beágyazottsága a hármas határ mentén. In: Karádi Zsolt–T. Károlyi Margit–Pethő József szerk. Arc a papír tükrében. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2014. 293–298.
 72. Szláv (ukrán–ruszin) jövevényszavak társadalmi és területi disztribúciója a hármas határ mentén. In: Bárány Ezsébet–Csernicskó István szerk. Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Ungvár, V. Pagyak Kiadója. 2014. 277–288. (T. Károlyi Margittal)
 73. Baráti és szakmai kontaktushatások. In: Gróf Annamária–N. Császi Ildikó–Szoták Szilvia szerk. Sokszínű nyelvészet – Nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Tinta Könyvkiadó–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet, Budapest–Alsóörs. 2014. 293–300. (T. Károlyi Margittal)
 74. Adalékok a családi nyelv hagyományőrző szerepéhez. In: Kolláth Anna–N. Császi Ildikó szerk. … tenyeredben a végtelen … Köszöntő könyv Bokor József tiszteletére. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva–Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Maribor. 2014. 177–186. (Muratáj. Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat, 2014/1–2.
 75. A köldöktől a púpig.
 76. Anyanyelvi nevelés (nyelvjárási) anyanyelvű környezetben. In. Karádi Zsolt – Pethő József (szerk.): Korszerű tudomány – korszerű közoktatás. Tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza, 2015. 35–45. (T. Károlyi Margittal)

Egyéb oktatási segédkönyv

 1. Janus Pannonius. Nagyjaink-sorozat. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó. Debrecen, 1997. 128
 2. Fazekas Mihály. Nagyjaink-sorozat. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó. Debrecen, 1997. 125
 3. Francios Villon. A világirodalom nagyjai-sorozat. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó. Debrecen, 1998. 159 l.
 4. Emelt szintű szóbeli érettségi tételek magyar nyelvből. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, 2007. 64 p. (Minya Károllyal közösen)

Recenziók

 1. Filológiai tanulmányok A. P. Csehov drámai műveiből I. Szabolcs-szatmári Szemle. 1985/4. 72–106.
 2. Filológiai tanulmányok A. P. Csehov drámai műveiből II. Szabolcs-szatmári Szemle. 1988/2. 23–25.
 3. Hegedűs Attila, A változó nyelvjárás. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványa. Piliscsaba, 2005. 148 lap. MNy. CIII. évf. 2007. 545–549.
 4. Kótyuk István, Чкраинские заимствования в уҗанском венгерском говоре. Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Szerkesztette: Zoltán András. Nyíregyháza, 2007. 340 lap. Magyar Nyelv, 106. évf. 2010./2. 227–233.

Lektorálás

 1. Dr. Jenei Istvánné: Házi feladatok magyar nyelvtanból I–IV. (Középiskolások számára) Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza.
 2. Nagy Endréné—Rátonyi Marianna: Kommunikáció, drámajáték VII. oszt.
 3. Nagy Endréné—Rátonyi Marianna: Kommunikáció, drámajáték VIII. oszt.
 4. Észbontó (Felvételi előkészítő magyarból). CD-rom. EPC kft. (2005.)
 5. Cs. Jónás Erzsébet–Székely Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE XIV. MANYE-Bessenyei György Könyvkiadó, Pécs-Nyíregyháza, 2005.
 6. A „Magyar Tudomány Napja 2004” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza, 2005. (szerk.: Galó Miklós-Vass Lajosné)
 7. Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia. Szerk.: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra, 2009. (többedmagával)
 8. Hires-László Kornélia–Karmacsi Zoltán–Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó–Hodinka Antal Intézet. Budapest–Beregszász. 2011.

Egyéb

1.   Bachát László (1921–2009). Búcsúztató. Magyar Nyelv 2009/4. 501–2.


Konferencia-előadások

 1. Az általános iskolai tanulók helyesírásáról. Anyanyelv-oktatási napok, Nyíregyháza, 1985.
 2. A Nyíregyházáz végzett szociolingvisztikai kutatások néhány eredménye. II. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 1987.
 3. Szerkezetkeveredés az élőnyelvben. Élőnyelvi tanácskozás. Budapest, 1988.
 4. Beszélt nyelvi szövegek közhelyeinek vizsgálata. Élőnyelvi konferencia. Budapest, 1990
 5. Kötőszóhalmozása beszélt nyelvben. Első magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Nyíregyháza, 1991.
 6. Az iskolai végzettség mint szociolingvisztikai tényező. Második magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Szeged, 1992.
 7. Változásvizsgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). III. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 1992.
 8. Az igeragozás szociolingvisztikai és szóföldrajzi vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). Az élő magyar nyelv területi változata. Nemzetközi nyelvészeti konferencia. Nyitra, 1992.
 9. Studies in dialectal alterations of the north-eastern regions of Hungary. The First International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Budapest, 1993.
 10. Szóföldrajzi és szociolingvisztikai vizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Nyíregyháza, 1993. (T. Károlyi Margittal).
 11. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hagyományos paraszti életmód köréből. Magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusa. Eger, 1994. (Tukacsné dr. Károlyi Margittal közösen).
 12. A beszélt és az írott nyelvváltozat kölcsönhatásáról a nyelvi tervezés tükrében. 7. Élőnyelvi Konferencia. Nagymegyer (Szlovákia) 1994. okt. 13–15.
 13. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében. 7. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Nyíregyháza, 1996.
 14. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a tájnyelvi frazeologizmusok köréből. (T. Károlyi Margittal). 9. Élőnyelvi Konferencia. 1996, Szeged.
 15. Szociolingvisztikai és változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. (T. Károlyi Margittal). A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1996.
 16. Beszámoló a megyében végzett szociolingvisztikai kutatások eredményeiről. Tudomány Napja, 1997. nov. Nyíregyháza.
 17. Szociolingvisztikai kutatások a hármas határ mentén. Az igeragozás vizsgálata kétnyelvű környezetben. 10. Élőnyelvi Konferencia. Bécs, 1998. szept. 3–5.
 18. Szociolingvisztikai kutatások a hármas határ mentén. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1998. szept. 26.
 19. A hármas határ mentén végzett próbagyűjtések tapasztalatai. Tudomány Napja, Nyíregyháza, 1998. nov. 5.
 20. Szociolingvisztikai szempontok a nyelvjáráskutatásban. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1999. szept. 25.
 21. A hármas határ mentén végzett nyelvjárási gyűjtések orvadatainak tanulságaiból. A Magyar Tudomány Napja. 1999. november 3. Nyíregyháza
 22. Nyelvi változások két sajátos geopolitikai helyzetben lévő településen (T. Károlyi Margittal). XI. Élőnyelvi Konferencia. 2000. szeptember 20–22. Újvidék
 23. Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben nyelvjárási szövegek alapján (T. Károlyi Margittal). Beszédkutatás 2000. c. tudományos ülés. 2000. október 19–21. Budapest
 24. A beszélőközösségi kontextus mint a nyelvi változást befolyásoló tényező (T. Károlyi Margittal) Tudomány Napja. 2000. november 7. Nyíregyháza
 25. Nyelvi változások az északkeleti régióban a trianoni határ két oldalán 1-2. (T. Károlyi Margittal). V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. 2001. augusztus 6–10. Jyväskylä
 26. Trianon hatása a nyelvi változásokra 1–2. (T. Károlyi Margittal). IV. Dialektológiai szimpozion. 2001. augusztus 23–25. Szombathely
 27. Az országhatár mint a nyelvi változást befolyásoló tényező (T. Károlyi Margittal). Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. 2001. szeptember 29. Nyíregyháza
 28. Az országhatár nyelvi változást befolyásoló szerepéről. A Magyar Tudomány Napja. 2001. november 7. Nyíregyháza
 29. Mi változik a mai magyar nyelvben? Korreferátum Kontra Miklós előadásához az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya által szervezett A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón című tudományos ülésszakon. MTA, 2002. május 2.
 30. Attitűdvizsgálat kisebbségi beszélőközösségben. A Magyar Tudomány Napja. Nyíregyháza, 2002. november 11. (T. Károlyi Margittal)
 31. A Magyar grammatika tanítása közben… (A Magyar Tudomány Napja, Nyíregyháza, 2003. november 11.)
 32. A mondat szerkezet szerinti felosztásáról… MANYE-konferencia. Nyíregyháza, 2004. április 5–7.
 33. Az országhatár nyelvi változást befolyásoló szerepéről (kárpátaljai és romániai vizsgálatok tükrében). Kétnyelvűség Európa közepén című tudományos tanácskozás. Jászberény, 2004. szeptember 6.
 34. Kísérlet többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolásra. (T. Károlyi Margittal). VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Budapest, 2004. augusztus 29–31.
 35. Hátrányos helyzet – pozitív attitűd (és ami mögötte van). (T. Károlyi Margittal). 13. Élőnyelvi Konferencia. Kolozsvár, 2004. szeptember 5–8.
 36. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás. A Magyar Tudomány Napja. Nyíregyháza, 2004. november 9.
 37. „Űrállomás-nyelvészet és a Magyar grammatika Nyelv és iskola a XXI. században. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2004. november 12.
 38. A magyar nyelv a határainkon túl. A Magyar nyelv hete, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvényeinek nyitó előadása. Nyíregyháza, 2005. április 14.
 39. A magyar nyelv és az országhatárok. Ismeretterjesztő előadás a Nyíregyházi Főiskola rendezvénysorozatában. 2005. november 16.
 40. A nyelvi változás vizsgálata családok generációinak összevetésében. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen, 2006. augusztus 22–26. (T. Károlyi Margittal)
 41. Családon belüli nyelvi és generációs különbségek vizsgálata. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Nyíregyháza, 2006. szeptember 23. (T. Károlyi Margittal)
 42. Társadalmiság a területiségben. 14. Élőnyelvi Konferencia. 2006. október 9–11. Bük (T. Károlyi Margittal)
 43. Rendszerváltás-nyelvi változás? V. Dialektológiai Szimpozion. 2007. augusztus 22–24. Szombathely (T. Károlyi Margittal)
 44. Változásvizsgálatok több időmetszetben. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Nyíregyháza, 2007. október 5. (T. Károlyi Margittal)
 45. Egy panelvizsgálat eredményei. Előadás a Magyar Tudomány Napja alkalmából. Nyíregyháza, 2007. november 13.
 46. Tananyag-fejlesztési program a magyar alapszakos képzéshez: Grammatikai gyakorlókönyv. Előadás a DAB Nyelvészeti Munkabizottságában. Debrecen, 2008. április 25.
 47. Kótyuk István Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai című könyvének bemutató előadása. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2008. április 28.
 48. Nyelvhasználati változás — attitűdváltozás. 15. Élőnyelvi Konferencia. Párkány, 2008. szeptember 4–6. (T. Károlyi Margittal)
 49. Követéses vizsgálatok az északkeleti nyelvjárási régióban. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Nyíregyháza, 2008. október 10. (T. Károlyi Margittal)
 50. Független és függő változók összefüggése az északkeleti régióban végzett panelvizsgálatok alapján. Előadás a Magyar Tudomány Napja alkalmából. Nyíregyháza, 2008. november 11.
 51. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése több időmetszetben. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Beregszász, 2009. március 26–27. (T. Károlyi Margittal)
 52. Tudomány és oktatás: a Nyelv és társadalom szakterületi ismeretkör a magyar alapszakos képzésben. „Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért”. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Maribori Egyetem, Masaryk Egyetem. 2010. április 27–29. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 53. Egy nyelv(használat)i mítoszról (?) a tények tükrében 16. Élőnyelvi Konferencia. Beregszász, 2010. szeptember 16–18.
 54. A hármas határ menti korpusz informatizálási problémáiról. Előadás a Magyar Tudomány Napja alkalmából. Nyíregyháza, 2010. november 9. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 55. A többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok előkészítési munkálatairól. DAB Nyelvészeti Szakosztályában. Debrecen. 2010. december 16. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 56. Kulturális és nyelvi változás a változó régióban a hármas határ mentén. Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár. 2011. augusztus 22–28. (T. Károlyi Margittal és Iglai Edittel)
 57. Kerekasztal-beszélgetés a „Nyelv és kultúra a változó régióban” című VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus tapasztalatairól. Nyíregyházi Főiskola. 2011. szeptember 23. (T. Károlyi Margittal, Iglai Edittel)
 58. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás – dinamikus nyelvi struktúra. 2011. november 15-16. Nyelvelmélet és dialektológia Műhelykonferencia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Kar. (T. Károlyi Margittal, Iglai Edittel)
 59. Multikulturalitás és kulturális tényező megjelenítése a többdimenziós térképlapokon. 2011. november 17. A Magyar Tudomány Ünnepe 2011 „Tudomány – Szakértelem – Innováció”. Nyíregyházi Főiskola. (T. Károlyi Margittal, Iglai Edittel)
 60. A többdimenziós térképlapok elemzési lehetőségeiről. 2011. december 1. Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja. Debrecen. (T. Károlyi Margittal, Iglai Edittel)
 61. Elméleti és módszertani dilemmák a hármas határ mentén gyűjtött korpusz informatizálása, illetve a többdimenziós térképlapok elkészítése során c. előadás a 17. Élőnyelvi Konferencián, Szeged, 2012. augusztus 30–szeptember 1. (T. Károlyi Margittal, Iglai Edittel)
 62. Szláv jövevényszavak társadalmi és területi disztribúciója a hármas határ mentén. A magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2012. október 18. (T. Károlyi Margittal, Iglai Edittel)
 63. Nyelvi és mentális határ-e a trianoni határ? A Magyar Tudomány Ünnepe. Nyíregyháza, 2012. november 15.
 64. A dimenzionális nyelvi/nyelvhasználati vizsgálatok tanulságai a magyar-román, magyar-ukrán hármas határ mentén. Tudományos konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen A nyelv közösségi perspektívája címmel. 2013. július 5–6. Nagyvárad (T. Károlyi Margittal)
 65. Nyelvváltozatok – nyelvhasználati változatosság a hármas határ mentén. A Magyar Tudomány Ünnepe. 2013. november 29. Nyíregyháza, (T. Károlyi Margittal)
 66. Standard, standardizáció, nyelvi/nyelvhasználati normák a hármas határ menti kutatások tükrében. 18. Élőnyelvi Konferencia. 2014. szeptember 18–20. Nyitra (Szlovákia) (T. Károlyi Margittal)
 67. Anyanyelvi nevelés nyelvjárási anyanyelvű környezetben. A Magyar Tudomány Ünnepe. 2014. november 11. Nyíregyháza, (T. Károlyi Margittal)
 68. Anyanyelv és identitás. Anyanyelv-oktatási konferencia. Szekszárd. 2014. november 24–25. (T. Károlyi Margittal)
 69. A dimenzionális nyelvföldrajzi térképlapok tanulságaiból.  VI. Dialektológiai Szimpozion (Szombathely) 2015. szeptember 2-4. (T. Károlyi Margittal)
 70. A nyelvi változások jellegzetességei Szatmárban az országhatár két oldalán. A nyelv közösségi perspektívája (Nagyvárad). 2015. szeptember 9–11. (T. Károlyi Margittal)
 71. Adalékok a nyelvi, nyelvjárási hiány kérdésköréhez (A dimenzionális nyelvföldrajzi térképlapok tanulságai). A Magyar Tudomány Ünnepe. 2015. november. Nyíregyháza, (T. Károlyi Margittal)

forrás: magyartanszek.partium.ro